Política de Privacidade

Protección de datos personales

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, LOPDGDD 3/2018 e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?
ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL
NIF: G15844145
Dirección: Lugar Dá Gramela, 17, 15010, A Coruña (A Coruña) España
Teléfono: 981 22 77 01
Correo electrónico: info@academiagalegadoaudiovisual.gal

Cal é a finalidade e lexitimación coas que tratamos os seus datos?
Xestionar e atender as solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxestións ou queixas que se realizan a través dos teléfonos e dos correos electrónicos indicados no apartado de contacto. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque temos un interese lexítimo en atender ás comunicacións necesarias para levar a cabo a nosa actividade.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos?
Conservaremos os seus datos facilitados a través dos medios de comunicación indicados na páxina web ata que se alcance a finalidade coa que foron recollidos ou ata que se solicite a súa supresión.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Non se comunicarán os seus datos a terceiros.

Realizaranse transferencias internacionais de datos?
Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito, dirixíndose a Lugar Dá Gramela, 17, 15010, A Coruña España ou ao correo electrónico info@academiagalegadoaudiovisual.gal. ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse na dirección ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito de reclamación #ante a Autoridade de Control?
No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación
Só conservaremos os seus datos persoais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron solicitados. Á hora de determinar o oportuno período de conservación, examinamos os riscos que conleva o tratamento, así como as nosas obrigacións contractuais, legais e normativas, as políticas internas de conservación de datos e os nosos intereses de negocio lexítimos descritos no presente Aviso de Privacidade e Política de Cookies.

Neste sentido, Academia Galega do Audiovisual conservará os datos persoais unha vez terminada a súa relación con Vde., debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos resultarán inaccesibles para Academia Galega do Audiovisual , e non serán tratados excepto para a súa posta a disposición ás Administracións públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas dos tratamentos, así como para o exercicio e defensa de reclamacións #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Empregamos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se trate nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos de carácter persoal que procesamos fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos a que están expostos os datos. Con todo, non podemos responsabilizarnos do uso que Vde. faga dos datos (incluído usuario e contrasinal) que utilice na nosa web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e no caso de que contratemos a terceiros para prestar servizos de soporte, esixímoslles que acaten as mesmas normas e permítannos auditarles para verificar o seu cumprimento.

Os seus dereitos
Informámoslle que poderá exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
 2. Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito de limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas sexa o noso interese lexítimo. Academia Galega do Audiovisual deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo ou sexa necesario
 6. para a defensa de reclamacións.
 7. Dereito á portabilidad dos seus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 8. Dereito a revogar o consentimento outorgado a Academia Galega do Audiovisual

Para exercitar os seus dereitos, pode facelo de maneira gratuíta e en calquera momento contactando connosco na dirección Academia Galega do Audiovisual , achegando copia do seu DNI.

Tutela de dereitos
No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

Actualizacións
Academia Galega do Audiovisual resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades legistlativas ou xurisprudenciais que poidan afectar o cumprimento da mesma.